กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Young Webmaster Camp ครั้งที่ 17

วันที่ 26 - 29 ธันวาคม 2562
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562
เวลา
กิจกรรม
8:30 - 9:00
ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมใหญ่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9:00 - 9:30
พิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Webmaster Camp ครั้งที่ 17
9:30 - 10:30
เสวนาหัวข้อ “การทำงานในวงการดิจิทัล”
ดำเนินรายการโดย คุณเมธปริยา คำนวนวุฒิ
  • คุณณัฏฐชัย เลาหชัย, Solution Advisor at ExxonMobil
  • คุณวโรรส โรจนะ, นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยและ Co-Founder at Dek-D
10:30 - 10:45
พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 - 11:45
การบรรยายในหัวข้อ “จริยธรรมและกฎหมายควรรู้ในยุคดิจิทัล”
โดย กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
  • คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
  • คุณอัครวุฒิ ตำราเรียง
11:45 - 12:45
รับประทานอาหารกลางวัน
12:45 - 14:45
การบรรยายแยกสาขา 1
สาขา Web Marketing หัวข้อ
“ภาพรวม Digital Marketing ในปัจจุบัน”
โดย คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์, นายกสมาคม DAAT
สาขา Web Design หัวข้อ
1. “Basic Web Design (UI)”
โดย คุณอินทนนท์ ปัญญาโสภา, Founder at Grappik
2. “ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและเทรนด์ในปัจจุบัน”
โดย คุณคนที่หนึ่ง แสงหิรัญ, อาจารย์ประจำภาควิชาสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สาขา Web Content หัวข้อ
“ภาพรวมการทำ Content ในปัจจุบัน”
โดย คุณขจร เจียรนัยพานิชย์, Founder at The Zero Publishing
คุณจักรพงษ์ คงมาลัย, Managing Director at Moonshot Digital
สาขา Web Programming หัวข้อ
1. “Web Development Trends and Technologies in 2019”
โดย คุณธนนันท์ ตั้งธนาชัยกุล, Head of Technology of TakeMeTour
2. “Web Optimization”
โดย คุณวรัทธน์ วงศ์มณีกิจ, Product Owner at WISESIGHT
14:45 - 15:30
กิจกรรม Ice Breaking
15:30 - 15:45
พักรับประทานอาหารว่าง
15:45 - 16:00
ชี้แจงกำหนดการ
16:00 - 18:00
การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
โดย คุณวรัทธน์ วงศ์มณีกิจ, Product Owner at WISESIGHT
18:00 - 19:00
รับประทานอาหารเย็น
19:00 - 21:00
ระดมความคิด (Brainstorm) 1
21:00 - 21:15
ชี้แจงกำหนดการ
21:15
กลับเข้าที่พัก
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562
เวลา
กิจกรรม
7:30 - 8:00
รับประทานอาหารเช้า
8:00 - 8:30
เดินทางสู่สถานที่จัดกิจกรรม
8:30 - 10:00
กิจกรรมสันทนาการ
10:00 - 10:15
พักรับประทานอาหารว่าง
10:15 - 11:15
การบรรยายแยกสาขา 2
สาขา Web Marketing หัวข้อ
“เครื่องมือโฆษณาสำหรับนักการตลาดดิจิทัล”
โดย คุณเมธปรียา คํานวนวุฒิ, ผู้จัดการฝ่ายการตลาด LnwShop Co., Ltd.
สาขา Web Design หัวข้อ
“User Experience for Web Design”
โดย คุณสุธัม ธรรมวงศ์, Senior UX Designer at SCB10X
สาขา Web Content หัวข้อ
“การสร้างและจัดการ Community”
โดย คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์, Chief Product Officer at Pantip
สาขา Web Programming หัวข้อ
“How to be Great Software Developer”
โดย คุณปัญจมพงศ์ เสริมสวัสดิ์ศรี, C-3PO at Cleverse
11:15 - 12:30
ระดมความคิด (Brainstorm) 3
รับประทานอาหารกลางวัน
12:30 - 16:30
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริงจากผู้ใช้
16:30 - 18:00
การบรรยาย “วิธีการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ”
โดย คุณผรินทร์ สงฆ์ประชา, Chief Executive and Founder of Nasket
18:00 - 18:45
รับประทานอาหารเย็น
18:45 - 21:00
ระดมความคิด (Brainstorm) 4
21:00 - 21:15
ชี้แจงกฎการ Workshop
21:15
กลับเข้าที่พัก
วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2562
เวลา
กิจกรรม
7:30 - 8:00
รับประทานอาหารเช้า
8:00 - 8:30
เดินทางสู่สถานที่จัดกิจกรรม
8:30 - 18:00
Workshop
18:00 - 18:30
พักรับประทานอาหารเย็น
18:30 - 21:30
กิจกรรมสันทนาการ
21:30 - 21:45
เตรียมออกเดินทาง
21:45
กลับเข้าที่พัก
วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2562
เวลา
กิจกรรม
7:30 - 8:00
รับประทานอาหารเช้า
8:00 - 8:30
เดินทางสู่สถานที่จัดกิจกรรม
8:30 - 9:00
เตรียมตัวสำหรับการนำเสนอผลงาน
9:00 - 12:00
การนำเสนอผลงาน
12:00 - 13:00
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:30
การนำเสนอผลงาน (ต่อ)
14:30 - 15:15
พิธีมอบเกียรติบัตร
15:15 - 16:00
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล
16:00 - 16:30
พิธีปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Webmaster Camp ครั้งที่ 17
Thai Webmaster Association
ExxonMobil
IT KMITL

Copyright 2003 - 2019.
Young Webmaster Camp, in associate with Thai Webmaster Association. All right reserved.